ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pn.: „Moja mała ojczyzna dawniej i dziś”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pn.: „Moja mała ojczyzna dawniej i dziś”

§ 1. Organizator Konkursu

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie

§ 2. Cele Konkursu

Konkurs stawia sobie za cel wyrabianie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych
zdolności twórczych, wzbogacenie warsztatu plastycznego, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych, a także wyrobienie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z historią własnego regionu.

§ 3. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego.

§4. Warunki przeprowadzenia Konkursu

1. Czas trwania: 1 – 28 luty 2023 r.

2. Wykonanie prac: dowolną techniką plastyczną (np. za pomocą ołówka, kredki, pasteli,
farb plakatowych, wycinanek) na papierze w formacie A3 lub w postaci grafiki komputerowej.

3. Prace muszą być przesłane do Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie, ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów do dnia 28.02.2023 r.

w oryginale na papierze lub w wersji elektronicznej (pliki graficzne, zdjęcia lub skany prac plastycznych) oraz zawierać następujące informacje:

· tytuł pracy,

· imię i nazwisko autora,

· zgodę rodzica/opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 do regulaminu).

§ 5. Ocena prac i nagrody

1. Spośród prac zakwalifikowanych w 2 grupach wiekowych (dzieci, młodzież)  do konkursu Komisja konkursowa przyzna po  3 nagrody – nagrody rzeczowe i dyplomy;

2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność przekazu), jakość, estetykę wykonania, staranność.

§6. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizatorzy przekażą informacje o wynikach konkursu do dnia 5 marca 2023 roku.
Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej.

2. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia.

3. O terminie finału konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem.

4. W przypadku braku możliwości zorganizowania finału konkursu i rozdania nagród
w siedzibie Stowarzyszenia, nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą do rodziców
lub opiekunów prawnych dzieci.

§7. Prawa autorskie

1. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie.

3. Uczestnik, jako autor pracy nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich.

4. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania – w związku z Konkursem – jego głosu i wizerunku.

5. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator przyjmuje, własność oryginalnego egzemplarza tej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej i prawa zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji:

· utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,

· publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy pracy oraz nadawanie
i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,

· wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii,

· zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych,

· wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych
i reklamowych,

· prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych.  

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej pod adresem:

3. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, w tym również zmiany terminów konkursu lub jego odwołanie z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w pracy poczty i za ewentualne niedostarczenie przesyłek.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Krystyna Jankowska Prezes

„Śladami przeszłości III – wycieczki edukacyjno-artystyczne”

Kultura jest fajna 😊

realizujemy już projekt „Śladami przeszłości III – wycieczki edukacyjno-artystyczne”

W ramach realizacji  projektu „Śladami przeszłości III – wycieczki edukacyjno-artystyczne” dofinansowanego ze środków Fundacji PZU byliśmy już na dwóch wspaniałych kulturalnych wycieczkach.

Pierwszy wyjazd został zorganizowany dla dzieci z klas 0-III Szkół Podstawowych, do Teatru Lalek w Białymstoku na spektakl pt. „Ach, jak cudowna jest Panama!”

Drugi do Muzeum Narodowego w Warszawie – wystawa malarska „Przesilenie” oraz na

Zamek Królewski w Warszawie

Wrażenia dzieci i młodzieży były bardzo pozytywne, chętnie wyrażały swoje zadowolenie z udziału w wyjazdach. Mogły zobaczyć kulturę od środka, zwiedzać i podziwiać nasze dziedzictwa narodowe oraz integrować się poprzez kontakt dzieci i młodzieży z 4 różnych szkół podstawowych z terenu powiatu grajewskiego.

Kolejnym etapem  realizacji projektu są warsztaty rękodzieła/ upcyklingu. Jeszcze w okresie adwentowym rozpoczęliśmy realizację warsztatów, pierwsze grupy uczestników spotkały się, aby wykonać stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe. Trenerzy pokazali jak można wykonać własne, piękne ozdoby z materiałów recyklingowych, dzieci przygotowywały własne torby ekologiczne. Wspólne spotkanie zakończyło się zdrowym poczęstunkiem owocowym i ciepłą herbatą już prawie świąteczną. Kolejne warsztaty będą realizowane w różnych tematykach i formach, w zależności od potrzeb grup szkoleniowych.

Życzymy wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

„Śladami historii III – wycieczki edukacyjno – artystyczne”

„Śladami historii III – wycieczki edukacyjno – artystyczne”

Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich Podlasie w partnerstwie z:

 • Fundacją PZU
 • Szkołą Podstawową w Klimaszewnicy
 • Szkołą Podstawową w Słuczu
 • Szkołą Podstawową w Wierzbowie
 • Szkołą Podstawową w Niecikach
 • Urzędem Gminy w Grajewie
 • Urzędem Gminy w Wąsoszu
 • Klubem Senior + w Okrasinie
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Radziłowie Kolonia

realizuje projekt, pn. „Śladami historii III – wycieczki edukacyjno – artystyczne”, który sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Okres realizacji: 30.09.2022 – 31.03.2023

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Promocja projektu, rekrutacja uczestników, nawiązanie współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami, dokonywanie zamówień i podpisywanie umów z Wykonawcami – 30.09.2022-17.10.2022
 2. Wycieczka do Teatru w Białymstoku dla klas I-III – 18.10.2022-17.11.2022 – ok. 40 osób
 3. Wycieczka do Muzeum w Warszawie dla klas IV-VIII – 18.11.2022-17.12.2022 – 40 osób
 4. Wycieczka na wystawę rzeźby portretowej do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku dla klas IV-VIII – 04.01.2022-31.01.2023 – ok. 40 osób
 5. Zajęcia malarskie/plener – 18.11.2022-31.03.2023 – 2 grupy po 15 osób
 6. Zajęcia rękodzielnicze/upcyklingowe – 18.11.2022-31.03.2023 – dla wszystkich chętnych
 7. Konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna dawniej i dziś” – 01.02.2023-28.02.2023
 8. Spotkania Uczestników Projektu oraz Partnerów w celu przygotowania fotorelacji
  w wyjazdów, poznanie opinii i wyciągnięcie wniosków – 01.03.2023-20.03.2023
 9. Spotkania podsumowujące Uczestników Projektu oraz Partnerów – 21.03.2023-31.03.2023.

Konkursy- wokalny, recytatorski, plastyczny, fotograficzny

Konkursy- wokalny, recytatorski, plastyczny, fotograficzny w ramach projektu ” Z ekologią za pan brat”, których Organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie. Wspaniała inicjatywa, dzięki której również w wakacje odbywały się w Wąsoszu półkolonie. Jak dbać o środowisko; jak segregować śmieci…dzieci dziś mówiły o tym śpiewająco😊 Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

„ Śladami przeszłości III – wycieczki edukacyjno-artystyczne”

W konkursie „Fundacja PZU z kulturą” Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich Podlasie otrzymało dotację na realizację projektu „ Śladami przeszłości III – wycieczki edukacyjno-artystyczne”.

Celem konkursu było zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich i miast do 30 tysięcy mieszkańców udziału w rozwijających wyjazdach, połączonych z towarzyszącymi im warsztatami edukacyjnymi, a także zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim.

Dzięki przyznanej dotacji dzieci i młodzież z powiatu grajewskiego: uczniowie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy, Szkoły Podstawowej w Słuczu, Szkoły Podstawowej w Wierzbowie i  Szkoły Podstawowej w Niecikach wezmą udział w działaniach:

– wyjazd do teatru w Białymstoku;

-wycieczka do Muzeum w Warszawie – wystawa pt. „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880-1910”;

– wycieczka na wystawę rzeźby portretowej do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku;

– zajęcia malarskie/plener;

– zajęcia rękodzielnicze /upcyklingowe;

– konkurs plastyczny” Moja mała ojczyzna dawniej i dziś”

Dziękujemy Fundacji i zapraszamy do udziału w projekcie. Bieżące informacje o projekcie na stronie Stowarzyszenia.

„Z ekologią za pan brat”

Warsztaty upcyklingowe  w Ciemnoszyjach realizowane w ramach projektu „Z ekologią za pan brat” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dobiegły końca. Uczestnicy zajęć korzystając z niepotrzebnych domowych przedmiotów tj. metalowe puszki, kartony, plastikowe butelki czy rolki po papierze toaletowym, stworzyli wspaniałe ozdoby, które uatrakcyjniły wnętrza ich domów. Odbyły się również nasadzenia drzew i krzewów wokół świetlicy wiejskiej w Ciemnoszyjach przez dzieci oraz ich rodziny połączone ze wspólnym ogniskiem. Uczestnicy chętnie brali udział w warsztatach i wykazywali duże zaangażowanie. Radość dzieci mobilizuje nas do organizacji takich zajęć w przyszłości. Dziękujemy uczestnikom za udział oraz wszystkim podmiotom i wolontariuszom za pomoc w realizacji projektu.

„Bezpieczna przystań – działania terenowe”

Półkolonie w Klimaszewnicy dobiegły końca. W ciągu ostatnich dni zajęć wykonano: doniczki z puszek, kwiaty w kształcie rąk oraz wazony ze słoików. Podczas sportowych aktywności dzieci m.in. grały w piłkę nożną, tenisa, badmintona. Dodatkowo odbyła się kolejna wycieczka do lasu. Na zakończenie półkolonii uczestnicy zajęć wraz z rodzeństwem oraz rodzicami wykonali nasadzenia na zewnątrz Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy a także do wykonanych podczas warsztatów artystycznych doniczek z puszek. Na koniec rozpalono ognisko. Radość dzieci i ich rodziców z odbytych półkolonii jest motywacją do realizacji takich przedsięwzięć w przyszłości. A wszystko to w ramach projektu: „Bezpieczna przystań – działania terenowe” finansowane przez Fundację Polki Mogą Wszystko w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Foundation. Dziękujemy za dofinansowanie i życzymy dla wszystkich uczestników wesołych i bezpiecznych wakacji!

„Bezpieczna przystań – działania terenowe”

Minęły kolejne dni półkolonii letnich w Klimaszewnicy. Podczas nich dzieci i młodzież wykonywali kolejne upcyklingowe rękodzieła: zwierzęta z plastikowych butelek, żółwie z papierowych talerzyków i plasteliny, ekologiczne plakaty. Uczestnicy zajęć wykorzystując owoce, zrobili m.in. delfinki z bananów, pociągi z arbuzów, łódki z grejpfrutów, jeżyki z gruszek oraz obrazy owocowo-warzywne,które następnie z wielką przyjemnością zjedli. Dzieci i młodzież brali również udział w kolejnych sportowych aktywnościach. Odwiedzili ich przedstawiciele policji oraz straży, którzy umilili czas trwania zajęć. Odbyła się także wycieczka do lasu połączona ze sprzątaniem śmieci. Dzieci świetnie się bawią podczas półkolonii, o czym śmiało mówią. A wszystko to w ramach projektu: „Bezpieczna przystań – działania terenowe” finansowane przez Fundację Polki Mogą Wszystko w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Foundation. Dziękujemy za dofinansowanie i życzymy dla wszystkich uczestników wesołych i bezpiecznych wakacji!

„Ekologiczne i sportowe wakacje”

28 lipca 2022 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy rozpoczęły się półkolonie letnie w ramach projektu „Ekologiczne i sportowe wakacje”. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, wśród uczestników są dzieci z Ukrainy. Uczestnicy półkolonii mogą już się pochwalić wspólnie wykonanymi pracami tj. wieniec z rolek po papierze toaletowym czy gwiazdy z papieru. Oprócz rękodzieła odbywają się również zajęcia sportowe, podczas których dzieci i młodzież mają okazję aktywnie spędzić czas. Uczestnicy zajęć wykazują się zaangażowaniem, co można zauważyć na poniższych zdjęciach. A wszystko to w ramach projektu: „Bezpieczna przystań – działania terenowe” finansowane przez Fundację Polki Mogą Wszystko w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Foundation. Dziękujemy za dofinansowanie i życzymy dla wszystkich uczestników wesołych i bezpiecznych wakacji!