ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

Rozwiń skrzydła

INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Rozwiń skrzydła !” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

O PROJEKCIE

INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Rozwiń skrzydła !” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.07.2021 – 30.06.2022

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia u 78 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z województwa podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża przez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji.

Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.07.2021 – 31.12.2021

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia:

 • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z PO PŻ
 • Kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 78os.( 47K,31M)(6gr x 13 os.)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia z  woj. podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża.

Oferowane wsparcie

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu- Ścieżka reintegracji
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
 • Poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo zawodowe, wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON], psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe:
 • Sprzedawca/handlowiec z obsługą komputera (120 godzin)
 • Recepcjonista z elementami kadr i płac (120 godzin)
 • Pracownik administracyjno – biurowy (112 godzin)
 • Staże – 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Kontakt

tel. 730 771 536

Biuro Projektu „Rozwiń skrzydła !”

ul. Karwowska 48, 19 – 213 Radziłów

tel. 730 771 536

ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 19, 15 – 084 Białystok