ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

Akcja aktywizacja

Wartość dofinansowania: 1 773 765,41 

W tym dofinansowanie wkład UE: 1 773 765,41

O PROJEKCIE

INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Akcja aktywizacja!” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.12.2021 – 31.10.2023r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 120 os. (72K, 48M) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z województwa podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowych dostosowanych do potrzeb Uczestników projektu w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji do 31.10.2023r.

Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.12.2021 – 31.03.2023r

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia:

 • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z PO PŻ
 • Kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby ze wsi

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 120 osób (72 Kobiety/48 Mężczyzn)(10gr x 12 os.)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia z  woj. podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża.

AKTUALNOŚCI

Oferowane wsparcie

Wsparcie Klubu Integracji Społecznej: udział w działaniach aktywujących społecznie i zawodowo, w tym:

 • Grupy samopomocowe
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu- Ścieżka reintegracji
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
 • Poradnictwo specjalistyczne: socjalne, indywidualny coaching, wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON]
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia komputerowe
 • Szkolenia zawodowe w oparciu o Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • Staże – 3 i 4-ro miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Kontakt

tel. 730 771 536

Biuro Projektu „Akcja aktywizacja!”

ul. Karwowska 48, 19 – 213 Radziłów

tel. 730 771 536

ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 19, 15 – 084 Białystok