ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

Regulamin organizacyjny

Uchwała Nr 1/2018
Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie

z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem”

 

Na podstawie § 20 i 21 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003  Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1 Zarząd Stowarzyszenia powołuje z dniem 01 października 2018 roku Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie.

§ 2 Przyjmuje się do stosowania Regulamin działania Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Powołuje się Koordynatora Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem”
w Radziłowie Panią Krystynę Jankowską, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się koordynatorowi Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem”.

   Prezes Zarządu

Krystyna Jankowska


Załącznik do uchwały

Regulamin Organizacyjny

Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie

 Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 Regulamin organizacyjny Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie określa zasady wewnętrznej organizacji i zakres działania.

§ 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to zrozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 43 z 2011 r. poz. 225 z późn. zm.).
 2. KIS, Klub – należy przez to zrozumieć Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie.
 3. Koordynatorze należy przez to zrozumieć Koordynatora Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie.
 4. Zarząd – należy rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie
 5. Uczestniku – należy przez to zrozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

§ 3.1. Klub jest komórką organizacyjną Stowarzyszenia.

 1. Siedziba Klubu Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie mieści się w Radziłowie przy
  ul. Karwowskiej 48, 19-213 Radziłów
 2. Terenem działania Klubu Integracji Społecznej jest województwo podlaskie.
 3. W celu realizacji swoich zadań Klub może zawiązywać lokalne koalicje, partnerstwa
  i porozumienia z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji publicznej,
  w tym spoza terenu powiatu grajewskiego.

§ 4 Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem” w Radziłowie wykonuje zadania wynikające
z ustawy.

 1. Do zadań Klubu należy w szczególności:
  a) reintegracja zawodowa i społeczna uczestników,
  b) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i zawodowego,
  c) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
  d) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i integracja działań lokalnej społeczności,
  e) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu,
  f)  organizacja zatrudnienia tymczasowego dla Klubowiczów

Rozdział II

ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ

§ 5.1. Pracą Klubu kieruje Koordynator.

 1. Koordynatora KIS powołuje uchwałą Zarząd, który prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu.
 2. Koordynator kieruje KIS na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności
  za wyniki pracy Klubu.
 3. Koordynatora Klubu, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczona przez Zarząd osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Koordynatora Klubu.

§ 6 Do obowiązków koordynatora KIS należy:

 1. Koordynowanie bieżącej działalności Klubu.
 2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych oraz koordynowanie pracy uczestników Klubu.
 3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez specjalistów.
 4. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej
  i społecznej.
 5. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej do KIS po złożeniu pisemnej deklaracji o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach i przedstawieniu potwierdzenia skierowania do KIS w związku z realizacją kontaktu socjalnego.
 6. Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Klubu.
 8. Ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.
 9. Dysponowanie środkami określonymi w budżecie Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności
  za prawidłowe ich wykorzystanie.
 10. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 11. Należyte i terminowe załatwianie spraw.
 12. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie.
 13. Przedkładanie sprawozdania Zarządowi z działalności i efektów reintegracji społecznej
  i zawodowej.

§ 7. 1. Do pracy z uczestnikami KIS będą angażowani odpowiedni specjaliści.

 1. Do zadań poszczególnych specjalistów należy w szczególności:
 2. Diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników Klubu.
 3. Realizowanie odpowiednich zajęć, prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami, według zasad ustalonych w indywidualnych umowach.
 4. Współpraca z rodzinami uczestników Klubu.
 5. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej
  i zawodowej uczestników.

§ 8 Działalność Klubu może być uzupełniana przez pracę wolontariuszy.

Rozdział III

UCZESTNICY

§ 9.1. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 1. Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek Klubu jest tak samo ważny.
 2. Członkowie Klubu deklarują uczestnictwo w formie pisemnej deklaracji złożonej w momencie pierwszego zgłoszenia się.
 3. Uczestnikami Klubu mogą być w szczególności osoby:
 1. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 2. uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chore psychicznie,
 5. długotrwale bezrobotne,
 6. zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 8. osoby niepełnosprawne,

które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

 1. Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej, a w szczególności do :
  a) współpracy i współdziałania przy realizacji zadań programu,
  b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
  c) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego,
  d) poufności i ochrony danych osobowych uczestników.
 2. Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku :
  a) stwierdzenia przez Koordynatora Klubu, że nastąpiło uporczywe naruszenie postanowień regulaminu,
  b)trwałego opuszczania przez uczestnika zajęć w Klubie.

§ 10 W ramach reintegracji zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, każdy uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego:
a) Przygotowanie teoretyczne do zajęć praktycznych.
b) Wykonywanie wyznaczonych zadań.
c) Przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania zadań.
d) Naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań.

Rozdział IV

ORGANIZACJA

§ 11. 1. Godziny pracy Klubu są uzależnione od zaplanowanych do realizacji zadań i ustalane przez koordynatora oraz podawane do wiadomości uczestnikom.

 1. Klub może funkcjonować w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników.
 2. Klub może organizować zajęcia indywidualne, w grupach i zespołach .
 3. Liczba uczestników zajęć jest odpowiednia do ich rodzaju oraz występujących potrzeb.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.1. Wszystkich pracowników i uczestników obowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i regulaminu.

 1. Pracownicy KIS potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast uczestnicy Klubu po zapoznaniu się podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

§ 13 Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

   Prezes Zarządu

Krystyna Jankowska